عقیق،عقیق اصل،بدل،سنگ،وزن،تراش سنگ

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

 روش های تشخیص عقیق اصل از بدل

عقیق واقعی دارای رنگی روشن و متمایز است، در حالی که عقیق بدلی از روشنایی کمتری برخوردار است. عقیق طبیعی از رنگ های روشن و رگه های واضح برخوردار است. اگر با دقت به عقیق طبیعی نگریسته شود، لکه های قرمز متراکم کوچک در نوارهای قرمز قابل مشاهده است.