قیراط،گرم،سنگ قیمتی،جواهر

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

قیراط معادل چند گرم می باشد؟

هر قیراط معادل یک پنجم گرم و واحد اندازه گیری جرم سنگ های قیمتی می باشد.